söndag 31 januari 2010

Sysselsättning...I december 2009 minskade antalet sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år med 72 000 personer jämfört med ett år tidigare. Säsongrensat uppgick sysselsättningsgraden till 73,4 procenSysselsättningen har hittills fallit under hela 2009, jämfört med 2008. Som en följd av svag efterfrågan på arbetskraft blir utvecklingen svag även 2010, men sysselsättningen stabiliseras under 2011.

Den största delen av nedgången sker i näringslivet och framför allt inom industrin. Sysselsättningen i näringslivets tjänstebranscher drabbas dock i mindre utsträckning. I den offentliga sektorn ökar antalet sysselsatta både 2010 och 2011 som en följd av expansiv finanspolitik. Sysselsättningsgraden blir 71,9 procent 2011.

Sysselsättningsgrad
I procent av befolkningen 16-64 år
Utfall
Prognos

2009 dec 2009 kv 4 2009 2010 2011
73,2 72,8 73,3 71,9 71,9
Anm. Prognos enligt Konjunkturläget, december 2009. Månads- och kvartalsvärden är säsongrensade.
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.
Sysselsättningsgrad
I procent av befolkningen 16-64 år, säsongrensade värden
syssgrad_klaug

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar