torsdag 4 november 2010

Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/48/86/c7db335b.pdf

Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010
Sammanfattning av uppdraget
En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som kan leda till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. De förändringar som kan bli aktuella ska även bidra till långsiktigt ökad syssel-sättning och därmed långsiktigt hållbara statsfinanser.
Samspelet mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna ska belysas. Även samspelet mellan dessa försäkringar och ekono-miskt bistånd och aktivitetsstöd ska klarläggas. Dessutom ska samspelet mellan de allmänna, de kollektivavtalade och de pri-vata försäkringarna belysas. Kommittén ska även analysera och pröva möjligheterna att utveckla samhällets stöd för återgång i arbete eller studier.
Som utgångspunkt för kommitténs arbete gäller att sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna ska ge god ekonomisk trygghet och utformas så att arbetslinjen understöds. Båda försäkringarna ska även i fortsättningen ha karaktär av omställningsförsäkringar, samtidigt som den som har en permanent avsaknad av arbets-förmåga ska ha en tryggad inkomst, som i dag. Försäkringarna ska ha en principiell uppbyggnad som medför att det alltid ska löna sig att arbeta. Sjukförsäkringen ska även i fortsättningen vara allmän och obligatorisk. Kommittén ska i sitt arbete ta sin utgångspunkt i de reformer regeringen genomfört inom sjukför-säkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Det är centralt att för-säkringarna är transparenta med tydliga tidsgränser för att alla
aktörer kring individen ska kunna ge ett gott stöd för återgång till arbete.
Kommitténs arbete ska slutredovisas i sin helhet senast den 15 maj 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar