tisdag 3 maj 2011

Isf rapport /Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen.http://www.inspsf.se/publikationer/isf-rapporter/forsakringskassans_tillampning_av_den_nya_sjukskrivningsprocessen/

| Pressmeddelande 2010-05-03

Brister i Försäkringskassans hantering av den nya sjukskrivningsprocessen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på regeringens uppdrag granskat hur Försäkringskassan tillämpar de nya sjukskrivningsregler som infördes 2008 och 2010. ISF:s slutsats är att det förekommer vissa brister i tillämpningen. Det finns en tendens till att Försäkringskassans arbete inom flera delar av sjukförsäkringen präglas av ett myndighetsperspektiv snarare än av den försäkrades. Tillämpningen av reglerna skiljer sig också åt mellan Försäkringskassans olika kontor.

Den 1 juli 2008 och den 1 januari 2010 infördes nya regler i sjukförsäkringen för att effektivisera sjukskrivningsprocessen och få till stånd tidiga insatser för att i högre grad ta till vara arbetsförmågan. ISF fick i december 2009 i uppdrag att granska om de nya reglerna fått genomslag i handläggningen.

I vissa avseenden har handläggningen påverkats positivt av förändringarna. Försäkringskassans handläggare upplever att de nya reglerna har underlättat en mer aktiv sjukskrivningsprocess och att tidsgränserna i rehabiliteringskedjan underlättar kommunikationen med de försäkrade.

ISF finner i sin granskning också brister i tillämpningen som påverkar rättssäkerheten och effektiviteten i sjukförsäkringen. Brister förekommer i planer och utredningar, och prövningarna av arbetsförmågan vid de fasta tidsgränserna i rehabiliteringskedjan sker inte alltid tillräckligt tidigt, vilket påverkar förutsebarheten negativt för de enskilda.

Beslut om sjukersättning är alltför ofta inte motiverade så att den försäkrade kan förstå skälen för beslutet. ISF har i sin granskning också funnit att beslut om avslag ibland fattas på ofullständigt underlag, vilket kan vara en konsekvens av hur Försäkringskassan styr handläggningstiderna. Vid granskningen har även framkommit att vissa personer, som eventuellt skulle ha kunnat beviljas en förmån på lägre nivå än den man ansökt om, får avslag utan att informeras om denna möjlighet.

De rutiner som tagits fram för övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för personer vars ersättning från sjukförsäkringen tagit slut har ett myndighetsperspektiv och är inte ändamålsenligt utformade för att stödja individen. Den information som sänds ut inför övergången är dessutom svår att förstå.

ISF har också funnit att det förekommer brister i likformigheten av tillämpningen. Det finns relativt stora oförklarade skillnader mellan Försäkringskassans olika kontor. En aktgranskning visar att detta delvis beror på varierande generositet i bedömningen.

..........................................................................

Detta är inte rättssäkert ? Hur kan det finnas oförklarliga skillnader mellan FKs kontor ?

Det skulle ju bli så bra med denna "nya" bedömning.....alla fuskare skulle försvinna...det skulle bli lättare för FKs handläggare att bedöma.....men hur förklarar regeringen detta ?

http://www.youtube.com/watch?v=BXoymhMon7Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0zFiNNeKkOA&feature=related


Ränderna går aldrig ur !

Men en poäng har han...Tro inte på politiker i framtiden.

2 kommentarer:

  1. Du såg den här va ? :)

    http://svt.se/2.145291/

    SvaraRadera
  2. Nej men nu har jag gjort det :).

    SvaraRadera